Algemene voorwaarden Amber Rosa

 

Artikel 1: Definities

 1. Amber Rosa gevestigd te IJmuiden, KvK-nummer 72846933, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van de dienstverlener wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt de koopovereenkomst tussen partijen bedoeld.
 5. Met schriftelijk wordt ook online geregistreerde communicatie bedoeld.

 

Artikel 2: Geldigheid van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen dienstverlener en koper. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als dit schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Aanbod en totstandkomen van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van de dienstverlener is vrijblijvend, ook in geval daarin een geldigheidstermijn is vermeld. Nadat het aanbod is geaccepteerd, kan de dienstverlener deze herroepen.
 2. Als een aanbod van de dienstverlener een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van de dienstverlener dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van de dienstverlener heeft aanvaard.

 

Artikel 4: Verplichtingen van partijen in het algemeen

 1. De dienstverlener zet zich in om de content vormen waar de opdrachtgever in heeft geïnvesteerd te leveren naar wens.
 2. De dienstverlener verwacht inzet van de opdrachtgever om de informatie te leveren die de dienstverlener nodig heeft voor het leveren van de dienstverleners diensten.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst op enig moment wil wijzigen, dan is dat pas mogelijk nadat beide partijen daar schriftelijk akkoord op hebben gegeven. De dienstverlener geeft aan wat de gevolgen zijn van de wijziging voor de oorspronkelijke prijs en leverdatum.
 2. Een vermindering van het werk onder de overeenkomst wordt gezien als (gedeeltelijke) annulering. Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen uit artikel 6 over annulering.

 

Artikel 5: Annulering van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de overeenkomst, is de dienstverlener gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Ook worden alle gemaakte uren en overige kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Het voorgaande laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

 

Artikel 7: Uitvoering en levering

 1. Al het werk van de dienstverlener wordt digitaal verzonden via Google docs, e-mail of via een met de opdrachtgever gedeeld Notion dashboard.
 2. De opdrachtgever mag tot 5 correcties per geschreven content doorgeven.
 3. Indien de opdrachtgever content volledig afkeurt verwacht de dienstverlener een overleg om te zorgen dat de dienstverlener content kan leveren naar tevredenheid van de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Prijzen, kosten en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door de dienstverlener vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.
 2. Tenzij partijen reeds schriftelijk anders zijn overeengekomen, is de dienstverlener gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de opdrachtgever te vorderen. In geval van een duurovereenkomst zal de dienstverlener de opdrachtgever maandelijks factureren.
 3. Betalingen via factuur dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door de dienstverlener op de factuur vermelde termijn. De dienstverlener hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 4. De dienstverlener is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, hanteert de dienstverlener de wettelijke incassoregels- en kosten.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot enkel directe schade. De dienstverlener is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen etc.
 2. De omvang van enige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen waarde van de overeenkomst, maar zal nooit meer bedragen dan wat wordt uitgekeerd door de verzekering van de dienstverlener.
 3. De dienstverlener vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die schade lijden of menen te lijden door de uitvoering van de overeenkomst door de dienstverlener.

 

Artikel 10: Klachten

 1. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door de dienstverlener direct na constatering aan de dienstverlener schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.
 2. Ook indien de opdrachtgever tijdig en gemotiveerd klaagt, blijft zijn verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die een consument jegens de dienstverlener kan doen gelden.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Helaas kan het voorkomen dat de dienstverlener haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Als dat het geval is, zal de dienstverlener dit zo snel mogelijk bij de opdrachtgever kenbaar maken. De nakoming van de overeenkomst door de dienstverlener wordt in dat geval net zo lang opgeschort als de overmacht duurt.
 2. Er is sprake van overmacht als de dienstverlener na de totstandkoming van de overeenkomst niet aan verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van de dienstverlener ligt. De opdrachtgever kan dan denken aan ziekte, maar ook zaken zoals brand, waterschade, overstroming, werkstaking bij bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie of bijvoorbeeld rellen. De opsomming uit dit artikel zijn voorbeelden om de opdrachtgever een beeld te geven, maar er kunnen ook andere situaties zijn die hier niet zijn genoemd maar die wel onder overmacht vallen. 
 3. Als de situatie van overmacht langer dan één maand duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomt.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

 1. De dienstverlener is, indien de omstandigheden rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Dit geldt ook indien na het sluiten van de overeenkomst bij de dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De dienstverlener heeft ten alle tijden het intellectuele eigendomsrecht over diens teksten en afbeeldingen.
 2. Er mogen geen teksten, hashtags of andere elementen bij afbeeldingen of teksten van de dienstverlener geplaatst worden die in strijd zijn met de wet, goede zeden, openbare orde of de redelijkheid en billijkheid.
 3. Afbeeldingen en teksten op alle online kanalen van de dienstverlener mogen niet gekopieerd en gebruikt worden zonder toestemming van de dienstverlener.
 4. Content geschreven voor de opdrachtgever is het intellectuele eigendom van de dienstverlener. Deze content mag echter gebruikt worden zo vaak de opdrachtgever wil op de kanalen die de opdrachtgever wenst. De naam van de dienstverlener hoeft hier niet bij genoemd te worden.

 

Artikel 14: Privacy

 1. De dienstverlener neemt de privacy van de opdrachtgever serieus. De dienstverlener gebruikt de opdrachtgevers persoonsgegevens en persoonlijk gedeelde informatie die privé moet blijven alleen in het kader van de dienstverlening van de dienstverlener. De dienstverlener houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Behoudens voor zover de wet daaraan in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van de dienstverlener aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
 2. De dienstverlener is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien dit effect heeft op de opdrachtgever dan brengt de dienstverlener de opdrachtgever hier schriftelijk van op de hoogte.