Algemene voorwaarden Studio Pioen | Amber Rosa

Artikel 1 Bedrijfsgegevens

Studio Pioen | Amber Rosa Jupiterstraat 16
1973 XC IJmuiden info@amberrosa.nl

Kvk: 72846933
Btw: NL002127739B65

Voor de leesbaarheid van de algemene voorwaarden heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Alle voorwaarden slaan op het bedrijf Amber Rosa en Studio Pioen.

Artikel 2 Derden

2.1 De algemene voorwaarden zijn enkel gericht op Amber Rosa, niet op derden.

Artikel 3 Voorwaarden deelname programma’s

3.1 De programma’s, , zoals de Personal Brand Studio, zijn ontworpen voor ondernemers.
3.2 Ik kan geen successen garanderen tijdens en na het volgen van de programma’s. Wel garandeer ik maximale inspanning van mijn kant om jou binnen de grenzen van de looptijd van het programma te helpen het succesvol te volgen en af te ronden. Welke ondersteuning je krijgt staat omschreven op de webpagina van het programma en op de factuur na investering.

Artikel 4 Offertes

4.1 Offertes zijn 14 kalenderdagen geldig en zijn geheel vrijblijvend. De kosten die op de offerte benoemd worden zijn vaste pakkettarieven, vaste productprijzen of een vooraf vastgesteld uurtarief.
4.2 Wanneer een offerte is geaccepteerd en er zijn al werkzaamheden verricht, dan factureer ik bij annuleren van de offerte 25% van de geoffreerde kosten.

4.3 Wanneer de opdrachtgever niet meer wenst met mij samen te werken
maar er al wel werkzaamheden zijn verricht, bereken ik de kosten in rato.
4.4 Wanneer ik om wat voor reden dan ook de opdracht besluit te annuleren betaalt de opdrachtgever niets.

Artikel 5 Garantie

5.1 Na uiterlijk 14 dagen na de start van het programma mag je jouw deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen naar info@amberrosa.nl. Al je betalingen worden na het lezen van de mail binnen 14 dagen teruggestort.
5.2 Volgens artikel 7:408 lid 1 van het BW kun je na deze 14 dagen niet tussentijds opzeggen. Je dient na deze 14 dagen het volledige deelnemersgeld te betalen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van het programma kan in een keer of in termijnen worden voldaan via een betalingssysteem op de website van Amber Rosa. Betaal je in termijnen dan blijft de betalingsverplichting ook na afronding van het programma bestaan.

6.2 Facturen buiten het online betalingssysteem van de website dienen binnen 14 kalenderdagen voltaan te worden.
6.3 Bij wanbetaling hanteer ik de wettelijke incassoregels- en kosten.
6.4 Indien je achterloopt met betalingen dan heb ik het recht om toegang tot de programma’s te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald.

6.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 7 Auteursrecht illustratie

7.1 Ik heb ten alle tijden het auteursrecht. Bij het openbaar maken van een illustratie gemaakt door mij dient er naamsvermelding bij te staan.
7.2 Er mogen geen teksten, hashtags o.i.d. bij geplaatst worden die in strijd zijn met de wet, goede zeden, openbare orde of de redelijkheid en billijkheid.

7.3 Illustraties, foto’s, teksten en afbeeldingen op alle online kanalen van mij mogen niet gekopieerd en gebruikt worden zonder toestemming van mij.

Artikel 8 Intellectueel eigendom programma’s

8.1 Op de inhoud en materialen van de programma’s bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan om de inhoud en de materialen met derden te delen, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

8.2 Het is niet toegestaan om de inhoud en materialen commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.

Artikel 9 Licentie

9.1 Je ontvangt na betaling een licentie voor het afgesproken doel van de illustraties. Wil je de illustraties ergens anders voor gebruiken dan het afgesproken doel, dan dien je eerst om toestemming te vragen aan mij vanwege het auteursrecht. In sommige van deze gevallen komen er licentiekosten bij. Deze bedragen 20% – 30% van de factureringskosten. Canva templates mogen onbeperkt gebruikt worden door het bedrijf op de licentie, zonder extra licentiekosten te betalen.

9.2 De Personal Brand Studio is 12 weken toegankelijk voor deelnemers, daarna wordt de toegang ontzegt. Mocht de inhoud en de materialen verwijdert of verhuizen naar een andere online locatie dan breng ik de deelnemers hier 14 dagen van te voren van op de hoogte op het voor mij laatst bekende e-mailadres. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor eigen risico.

Artikel 10 Voorstel illustratie / ontwerp en schets

10.1 Het voorstel / schets van een ontwerp / illustratie is vrijblijvend. Na akkoord op de offerte mag er na het eerste voorstel /schets nog tot twee keer toe kosteloos veranderingen aangebracht laten worden. Na deze twee keer reken ik €100,- excl btw per voorstel / schets.

Artikel 11 Resultaat

11.1 Ik heb een inspanningsverplichting en garandeer de volste inspanning voor de beste resultaten.

11.2 Deze inspanningsverplichting verwacht ik ook bij deelnemers en opdrachtgevers. Indien door toedoen van de deelnemer / opdrachtgever de deadline niet gehaald kan worden ben ik hier niet verantwoordelijk voor.

Artikel 12 Locatie

12.1 Ik werk vanuit eigen locatie met eigen materialen.

Artikel 13 Klachten

13.1 Binnen 14 kalenderdagen dienen klachten bij mij kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

14.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
14.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 15 Geschilbeslechting

15.1 Bij een geschil is alleen de rechter in het arrondissement van Amber Rosa bevoegd.

Artikel 16 Beschadigingen

16.1. Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadigingen veroorzaakt tijdens de levering van een product. Neem desondanks bij beschadiging contact op met zodat de beschadiging beoordeelt kan worden en de mogelijkheden besproken.
16.2 Wanneer het product niet is geleverd neem dan ook contact op.

Artikel 17 Overeenkomsten tussen illustraties

17.1 Alle illustraties van Amber Rosa worden gemaakt door één illustrator. Overeenkomsten tussen illustraties kunnen dus voorkomen. Overeenkomsten tussen illustraties zijn geen reden om een product te retourneren.

Artikel 18 Privacy

18.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers en opdrachtgevers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 19 Overig

19.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

19.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

19.3 Onder schriftelijk wordt tevens per e-mail bedoelt.