ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Amber Rosa: de eenmanszaak Amber Rosa, gevestigd te IJmuiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72846933. Amber Rosa is een handelsnaam van Studio Pioen.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Amber Rosa een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Amber Rosa voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het als copy- en ghostwriter schrijven, corrigeren en redigeren van zakelijke, commerciele teksten zoals social media posts, salespages, nieuwsbrieven en aanvllende content en het aanbieden van schrijfcoaching door middel van online cursussen. Tevens de verkoop van losse (Canva) templates, e-books en het aanbieden van losse 1:1 strategie-en contentsessies.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Amber Rosa en de klant op basis waarvan Amber Rosa de diensten zal gaan uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens die de klant aan Amber Rosa aanlevert.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail of digitale berichtgeving zoals WhatsApp.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Amber Rosa worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.
1.9. Website: www.amberrosa.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Amber Rosa gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door een akkoord via de e-mail en/of een bestelling via de website te plaatsen, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.
2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Amber Rosa zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.
2.6. Amber Rosa mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten.
2.7. Als Amber Rosa de algemene voorwaarden wijzigt, zal Amber Rosa de klant hiervan zowel per
e-mail als ook via een eventueel online account van de klant op de hoogte stellen.
2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.
2.9. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen Amber Rosa en de klant in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden.

ARTIKEL 3. AANBOD
3.1. Als een aanbod van Amber Rosa een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod of op de website aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot
14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die
14 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid.
3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Amber Rosa het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.
3.3. Amber Rosa geeft in het aanbod aan welke dienst, welk online product of gekozen pakket wordt aangeboden, welk tarief hievoor wordt gehanteerd en/of het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Amber Rosa de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.
3.5. Het aanbod en/of de speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten of onderdelen binnen een pakket, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
3.7. Amber Rosa mag een aanbetaling in de vorm van de eerste termijnbetaling van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De werkzaamheden zullen pas starten nadat de aanbetaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in meerdere gelijke termijn aan de klant gefactureerd.
3.8. Amber Rosa mag de tarieven van abonnementen tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Als de klant een abonnement of overeenkomst voor onbepaalde tijd met Amber Rosa heeft gesloten, en Amber Rosa de tarieven verhoogt met een percentage gelijk aan de stijging van de dienstenprijsindex die is vastgesteld door het CBS, kan de klant de overeenkomst niet tussentijds ontbinden.
3.10. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en mag als zodanig in rekening worden gebracht.
3.11. Amber Rosa kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN EN ANNULEREN
4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant een akkoord via de e-mail stuurt en/of een bestelling via de website plaatst. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Amber Rosa en de klant zijn geaccepteerd.
4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Amber Rosa binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Amber Rosa de acceptatie van het aanbod. Zolang Amber Rosa de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
4.3. Amber Rosa mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld dient te worden.
4.4. Als Amber Rosa door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Amber Rosa de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening brengen.
4.5. Wanneer door meerwerk het tijdstip van (af)levering wijzigt, stelt Amber Rosa de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4.6. Als de klant een overeenkomst tussentijds wil ontbinden, is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding te betalen voor de al uitgevoerde werkzaamheden met een minimum van 30% van het overeengekomen tarief. Eventueel vermeerderd met een percentage van 20% voor datgene wat nog openstaat.
4.7. Wanneer de klant een overeenkomst, niet zijnde een losse 1:1 strategiesessie, vóór aanvang van de werkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het overeengekomen tarief.
4.8. Een losse strategiesessie kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 24 uur, annuleren binnen 24 uur of het niet tijdig aanwezig zijn wordt de volledige sessie alsnog in rekening gebracht, of wanneer deze al is voldaan wordt deze niet geresituteerd.
4.9. Wanneer de klant overgaat tot tussentijdse beëindiging van een traject, blijft het volledige bedrag opeisbaar.

4.10. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1. Iedere overeenkomst tussen Amber Rosa en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Amber Rosa de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Amber Rosa kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.
5.2. Amber Rosa zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Amber Rosa levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. In sommige gevallen is Amber Rosa bevoegd een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. Het is de klant niet toegestaan deze naamsvermelding te verwijderen, behalve als anders is overeengekomen.
5.4. In aanvulling op artikel 5.3 is Amber Rosa ook bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de gegevens van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren.
5.5. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar Amber Rosa om verzoekt, tijdig aan Amber Rosa beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.
5.6. Als de klant de gegevens uit artikel 5.5 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Amber Rosa eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Amber Rosa zijn ontvangen.
5.7. Als door toedoen van Amber Rosa de levering vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Amber Rosa dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.
5.8. Als de levertermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, kan de klant de overeenkomst alleen ontbinden als Amber Rosa na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn de levering alsnog uitvoert en de verplichtingen niet nakomt.
5.9. Het is Amber Rosa altijd toegestaan om de overeenkomst tussentijds te beëindigen als nieuwe feiten en/of omstandigheden ervoor zorgen dat er een breuk in de vertrouwensrelatie is ontstaan en de klant daardoor niet langer coachbaar is. Amber Rosa is tevens bevoegd een opdracht te weigeren. Amber Rosa zal in dat geval het resterende bedrag van de opdracht aan de klant retourneren, maar is niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding aan de klant.
5.10. In geval van een traject, cursus en/of programma met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig insturen van feedbackopdrachten. Niet tijdig ingestuurde opdrachten komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.
5.11. In aanvulling op artikel 5.10 kan de klant tot maximaal 4 weken na afloop van een traject, cursus of programma de feedbackopdrachten insturen. Na deze periode zal Amber Rosa deze niet meer in behandeling nemen.
5.12. Indien Amber Rosa verhinderd is voor een overeengekomen 1:1 strategiesessie, zal in overleg met de klant de sessie worden verplaatst.
5.13. Amber Rosa geeft geen garanties over het bereik van de gemaakte/geleverde content/teksten en is nimmer aansprakelijk voor het wel of niet bereiken van een vooraf ingeschat aantal personen en/of views.
5.14. De door Amber Rosa geleverde teksten zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.
5.15. Amber Rosa is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die de klant zelf doorvoert in de door Amber Rosa opgeleverde teksten.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.
6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.5. snel aan Amber Rosa te melden.
6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Amber Rosa geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van het gebrek en/of binnen 30 dagen na afronding van de opdracht, aan Amber Rosa te melden. Amber Rosa streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.
6.4. De klant is verplicht Amber Rosa een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Amber Rosa van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Amber Rosa nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Amber Rosa niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.
6.7. Als Amber Rosa inloggegevens met de klant deelt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Amber Rosa is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de met de klant gedeelde inloggegevens.
6.8. Er bestaat geen herroepingsrecht, nu de klant altijd een zakelijke opdrachtgever is.
6.9. In aanvulling op artikel 6.8 is het niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een een online dienst zoals de cursus of een programma, te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct de volledige toegang tot de aankoop.
6.10. De klant wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen via Voxer. Amber Rosa zal deze vragen binnen 5 werkdagen, met uitzondering van vakanties, het weekend en feestdagen, beantwoorden. Vakanties worden tijdig aan de klant gemeld. Tijdens de vakantie is Amber Rosa niet bereikbaar.
6.11. De klant dient zelf in het bezit te zijn van een Canva licentie voor het bewerken van het Canva template.

ARTIKEL 7. BIJZONDERE BEPALINGEN COPY- EN GHOSTWRITING EN TEKSTCOACHING, ONLINE CURSUSSEN, MASTERCLASSES, ABONNEMENT

COPY- EN GHOSTWRITING EN TEKSTCOACHING
7.1. De klant erkent dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant zelf en de manier waarop de klant de opdrachten bij het traject, de cursus of het programma uitvoert. Amber Rosa geeft geen enkele garanties voor het behalen van een bepaald resultaat door de klant.
7.2. Bestaande content voor de tekstcoaching of redigeer opdracht dient in een word-format en in lettertype Arial 12 aangeleverd te worden. Indien de klant bestaande content niet op deze manier aanlevert, zal Amber Rosa het bestand zelf wijzigen en hiervoor extra werkzaamheden op basis van meerwerk in rekening brengen.
7.3. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste content. Amber Rosa is niet verantwoordelijk voor extra kosten die in rekening worden gebracht wanneer de klant verouderde dan wel onjuiste inhoud aanlevert.
7.4. In aanvulling op artikel 7.3. zullen extra kosten in rekening worden gebracht als Amber Rosa alsnog werkzaamheden voor de ‘juiste’ content uitvoert.
7.5. Binnen de opdracht tot redigeren van teksten is het mogelijk om door middel van één revisieronde feedback aan Amber Rosa door te geven. Feedback kan binnen de omvang van het aanbod worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 5 dagen te worden aangeleverd aan Amber Rosa en de wijzigingen mogen niet meer dan 60 minuten in beslag nemen.

7.6. De klant moet de teksten, om een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, binnen 7 dagen nadat Amber Rosa daar om heeft gevraagd, aan Amber Rosa aanleveren.
7.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens binnen de door Amber Rosa geleverde diensten. Amber Rosa biedt de geschreven en/of geredigeerde teksten aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt afgerond. Na akkoord van de klant met betrekking tot de teksten, is Amber Rosa niet langer verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden.

ONLINE CURSUS EN ONLINE MASTERCLASS
7.8. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontlenen aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn/haar eigen rekening en risico. Amber Rosa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Amber Rosa in de praktijk tot uitvoering brengt.
7.9. Na aankoop bijft de content binnen de online leeromgeving drie maanden beschikbaar voor de klant. Indien Amber Rosa besluit materiaal (eerder) te verwijderen of te verhuizen, stelt Amber Rosa de klant hier drie maanden voorafgaand aan de verhuizing of verwijdering van op de hoogte, via het meest recente bekende e-mailadres van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig volgen van de content en het eventueel downloaden van bestanden.
7.10. Amber Rosa mag de content binnen een cursus, het traject en de online leeromgeving uitbreiden, beperken of aanpassen in verband met kwalitatieve verbeteringen zodra Amber Rosa dit nodig acht.
7.11. Wanneer Amber Rosa vaststelt dat de klant zijn/haar inloggegevens met derden deelt, dan wel dat derden door toedoen van de klant toegang hebben gekregen tot de afgeschermde content van Amber Rosa, mag Amber Rosa de toegang tot deze gegevens en de online leeromgeving voor de klant, zonder voorafgaande waarschuwing, ontzeggen.
7.13. Amber Rosa maakt gebruik van software van een derde partij (leverancier) om de content binnen de online leeromgeving digitaal aan de klant beschikbaar te stellen. Amber Rosa kan niet garanderen dat die software altijd en overal te bereiken is en aanvaard geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de content.
7.14. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de online masterclasses van Amber Rosa is niet mogelijk.
7.15. Indien Amber Rosa door onvoldoende aanmeldingen, verhindering van Amber Rosa of ingehuurde derden en/of overmacht (zoals genoemd in artikel 12) genoodzaakt is om de online masterclass te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de masterclass voor de nader te bepalen datum.
7.16. De klant ontvangt altijd een replay van de online masterclass.

7.17. Amber Rosa mag de klant verwijderen uit een van de trajecten, programma’s en/of online masterclasses indien de klant door zijn/haar gedrag het programma verstoort en in de toekomst van verdere deelname uitsluiten. Restitutie van betaalde gelden of opheffing van de betalingsverplichting is niet van toepassing.

ABONNEMENTEN
7.18. Amber Rosa biedt een contentabonnement voor een vast tarief per maand aan. De klant kan een abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail.
7.19. Het abonnement heeft een minimale looptijd van drie maanden waarbij er maandelijks achteraf gefactureerd wordt, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
7.20. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
7.21. Bij gedeeltelijke afname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een abonnement blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen bedragen betreffende het abonnement.
7.22. Niet-gebruikte blogs kunnen niet meegenomen worden naar de volgende maand.
7.23. Het contact binnen het abonnement verloopt via Voxer. De klant ontvangt binnen 5 werkdagen reactie op zijn/haar vragen.
7.24. De klant heeft recht op één evaluatiegesprek per abonnementsperiode van 3 maanden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.
8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Facturen voor een losse 1:1 strategiesessie dienen voorafgaand aan de sessie te zijn voldaan.
8.3. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend, de digitale producten worden na volledige betaling direct geleverd.
8.4. Amber Rosa biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Amber Rosa bevoegd de werkzaamheden uit te stellen of de toegang tot de online diensten te ontzeggen tot de betalingsachterstand is ingelopen.
8.5. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan Amber Rosa besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door Amber Rosa.
8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.
8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- bedragen.
8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Amber Rosa onmiddellijk opeisbaar.
8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft Amber Rosa het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Amber Rosa verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Amber Rosa kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Amber Rosa een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.11. Indien de betaling van de licentie plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of door een stornering van het bedrag, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, producten, templates, documentatie en/of materialen berusten bij Amber Rosa tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen, te verveelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Amber Rosa ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Amber Rosa tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.3. Amber Rosa is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Amber Rosa wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Amber Rosa vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Amber Rosa recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Amber Rosa gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.5. De klant krijgt na betaling van de volledige factuur een exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie tot het publiceren en gebruiken van de teksten. De licentie leent zich voor normaal gebruik.

ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.
10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.
10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Amber Rosa de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:
surseance van betaling aan de klant is verleend;
het faillissement van de klant is uitgesproken;
het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Amber Rosa negeert;
er voor Amber Rosa aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat Amber Rosa zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.
10.5. Amber Rosa zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit
artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.
10.6. Als Amber Rosa op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Amber Rosa vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van kennis, handelingen en/of adviezen die door Amber Rosa worden gegeven tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden. Daarnaast erkent de klant dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
11.2. Indien Amber Rosa op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het overeengekomen tarief voor de betreffende diensten. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de door de klant betaalde facturen in de periode dat de schade is ontstaan.
11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Amber Rosa heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Amber Rosa een redelijke termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Amber Rosa niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geldt het vereiste van een ingebrekstelling niet.
11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Amber Rosa alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.5. Amber Rosa is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Amber Rosa.
11.6. Amber Rosa is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.5 bij het uitvoeren van de werkzaamheden of wanneer Amber Rosa is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.7. De klant vrijwaart Amber Rosa tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Amber Rosa in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT
12.1. Amber Rosa is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.
12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 60 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
12.3. Amber Rosa is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Amber Rosa geen invloed op kan uitoefenen. Amber Rosa kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Amber Rosa een overeenkomst is aangegaan.
12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
13.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Amber Rosa deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.
13.2. Amber Rosa spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.
13.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.
13.4. Indien Amber Rosa in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.
13.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worden overgedragen als Amber Rosa daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
13.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.
13.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Amber Rosa is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Versie: februari 2024